YourForgiveness

14 tekstów – auto­rem jest Your­Forgi­veness.

Prag­niesz po­konać góry, a wciąż po­tykasz się o kamień. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 23 marca 2011, 17:36

Cza­sem no­wo poz­na­ni przy­jaciele, oka­zują się być tyl­ko ta­nim chwy­tem na wy­korzys­ta­nie naszych su­mień . 

myśl
zebrała 26 fiszek • 22 listopada 2010, 17:10

Na­wet alej­ki wspom­nień pot­ra­fią być zbyt kręte . 

myśl
zebrała 56 fiszek • 11 listopada 2010, 18:48

Mój Anioł oka­zał się emoc­jo­nal­nie niedoj­rzałym mężczyzną . 

myśl
zebrała 31 fiszek • 8 listopada 2010, 19:47

. Nie znała gor­sze­go dźwięku niż ten, który wy­daje złama­ne ser­ce. Nie znała ciep­lej­szych ra­mion od tych, który­mi ob­da­rowy­wał je pe­winen pełen ta­jem­ni­cy i uczu­cia mężczyz­na. Je­go us­ta były de­likat­ne, gorące i [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 8 fiszek • 7 listopada 2010, 10:33

Niczym płat­ki róż zer­wa­ne przez og­rom je­sien­nej wichu­ry, tak ja oder­wa­na od świata, w którym tkwie ra­zem z Tobą . 

myśl
zebrała 17 fiszek • 5 listopada 2010, 23:35

Pat­rząc w niebo, og­ra­nia mnie nieziem­skie zaurocze­nie błęki­tem, który wraz z wiat­rem przy­wołuje mi og­rom Twych niebiańskich oczu . 

myśl
zebrała 12 fiszek • 26 października 2010, 16:18

Cza­sem pot­rze­ba je­dynie od­wa­gi, by móc podążyć za głosem ser­ca . 

myśl
zebrała 11 fiszek • 21 października 2010, 14:54

Cier­pienie jest jak życie, pos­trze­gane przez in­nych ja­ko ab­surd lub dar . 

myśl
zebrała 14 fiszek • 12 października 2010, 19:41

To dziw­ne, że pot­ra­fię za­gubić się na­wet we włas­nych myślach . 

myśl
zebrała 41 fiszek • 21 września 2010, 21:03
YourForgiveness

d

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

YourForgiveness

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność